trinh nữ hoàng cung

Trực tuyến giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN: Nhiều câu hỏi về ứng dụng, chuyển giao

Trực tuyến giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN: Nhiều câu hỏi về ứng dụng, chuyển giao

KH&PT Trực tuyến giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN: Nhiều câu hỏi về ứng dụng, chuyển giao

Các câu hỏi về thực tế chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật từ những công trình được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN chiếm một tỷ lệ lớn trong số câu hỏi...

Giao lưu trực tuyến với các tác giả được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Giao lưu trực tuyến với các tác giả được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

KH&PT 3 liên quan Giao lưu trực tuyến với các tác giả được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

“Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN - Nhiều thành tựu đi vào cuộc sống” là chủ đề cuộc giao lưu trực tuyến giữa độc giả của Báo Khoa học và Phát triển với tác...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×