huy cận

Bác Hồ với cái đẹp

Bác Hồ với cái đẹp

QĐND Bác Hồ với cái đẹp

Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ tuyệt đẹp nhiều phương diện: Nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà giáo dục… Người còn là một nghệ sĩ lớn với tư tưởng mỹ học độc đáo, đặc sắc vừa là...

Hệ thống 'sắc lệnh' – nguồn luật chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945 – 1946

Hệ thống 'sắc lệnh' – nguồn luật chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945 – 1946

Nhân Dân Hệ thống 'sắc lệnh' – nguồn luật chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945 – 1946

Hệ thống sắc lệnh trong những năm 1945 – 1946 đã góp phần giải quyết khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp, trực tiếp và cấp bách mà lịch sử đang đặt ra, đồng thời đặt nền móng cho...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×