Dưới đây là một số căn bệnh mà trâu, bò hay mắc phải