Ngày 27/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. VOV trân trọng giới thiện toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:

“Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu, Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại hội của những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, giàu nghị lực và ý chí vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các vị khách quý và toàn thể các đại biểu lời chào thân ái và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí và các bạn, Trong lịch sử dân tộc, thanh niên ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng, hăng hái đi đầu trong mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt là từ khi có Đảng, được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện, các thế hệ thanh niên nước ta đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thế hệ thanh niên ngày nay đã kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng, của dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước, thực sự là thế hệ thanh niên thời kỳ mới, có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Công tác thanh niên nói chung và của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào do Hội phát động đã đi vào cuộc sống, động viên, khích lệ thanh niên tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới, tình nguyện vì cộng đồng, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp" đã góp phần nâng cao trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành luật pháp, hướng thanh niên vươn tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Các phong trào, các cuộc vận động của Hội đã mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa lớn. Nhiều tấm gương trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh của thanh niên được ghi nhận và đánh giá cao. Mặt trận đoàn kết thanh niên được mở rộng. Việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ được chú trọng và mang lại hiệu quả tốt hơn. Đã có nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Công tác đào tạo cán bộ được quan tâm hơn, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ngày càng đông đảo, trở thành một trong những nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Thành tích và sự cống hiến của thanh niên Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và tinh thần nỗ lực phấn đấu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và của toàn thể hội viên, thanh niên trong những năm qua. Đánh giá đúng thành tích, ưu điểm để phát huy, đồng thời phải thấy rõ những yếu kém, khuyết điểm để khắc phục. Tôi hoan nghênh tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc của Ủy ban Trung ương Hội và biểu thị sự đồng tình cao với những đánh giá về phong trào thanh niên và hoạt động của Hội đã nêu trong Báo cáo. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí phân tích kỹ, bổ sung, làm rõ thêm những đánh giá đó. Thưa các đồng chí và các bạn, Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Bản thân thanh niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên, đại diện cho thanh niên Việt Nam có vai trò quan trọng, trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo trước Đại hội đã nêu lên những mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới với các nội dung và giải pháp chính. Tôi biểu thị sự nhất trí cao và đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt một số nội dung sau: Thứ nhất, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ, mục đích lao động đúng đắn, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, sống có lý tưởng, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Yêu cầu đặt ra trước mắt và lâu dài là tổ chức đoàn, Hội phải ra sức giúp Đảng tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên thành một khối vững chắc, xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Thanh niên cần chủ động hơn trong công tác chính trị, tư tưởng; nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Mục tiêu của công tác Hội là góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có tài năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có hoài bão, ước mơ, có quyết tâm phấn đấu trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động xã hội, những trí thức chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, những văn nghệ sĩ tài năng, những người lao động có tay nghề cao.. . Chỉ trên cơ sở thống nhất về chính trị tư tưởng, khối đại đoàn kết thanh niên mới trở nên vững chắc, lâu bền và phát triển. Thứ hai, cần ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình vào lợi ích của đất nước, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên. Đặc biệt, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Chủ động đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân yêu cầu. Thứ ba, phải xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải phấn đấu trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia. Hội phải thực sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi, tiếng nói, hành động của thanh niên, xuất phát từ lợi ích chính đáng của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Từ yêu cầu này, Hội phải không ngừng vươn lên và đổi mới hình thức hoạt động để đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và lợi ích chính đáng hợp pháp của thanh niên. Hội cần nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng thanh niên, xây dựng hoạt động thiết thực, giúp thanh niên vượt qua những thử thách lớn về công việc, học tập, lao động, giải quyết vướng mắc của thanh niên... Hội cần tham gia đề xuất cho Đảng, Nhà nước những chủ chương, chính sách phù hợp về thanh niên. Hoạt động của Hội phải bao quát các tầng lớp thanh niên trong xã hội, tại các vùng, miền cả nước. Đồng thời, Hội cần tăng cường hoạt động quốc tế theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với thanh niên các nước trên thế giới. Làm được như vậy, tổ chức hội sẽ thực sự trở thành mặt trận đoàn kết của thanh niên, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của thanh niên, tạo nên nguồn lực hùng mạnh của đất nước. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Tôi tin tưởng rằng, thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, phấn đấu rèn luyện trở thành thế hệ thanh niên yêu nước nồng nàn, giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, có bản lĩnh, kiến thức, năng lực hành động, đạo đức, phong cách ngang tầm đòi hỏi của đất nước, cống hiến cao nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, đoàn thể, chính quyền và toàn xã hội luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Tổ quốc Việt Nam thân yêu luôn tin tưởng vào sự phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến của thế hệ trẻ. Chúc thế hệ thanh niên của chúng ta luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ " đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" . Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!./. TTXVN