nam trung bộ

Ứng dụng hoa học và công nghệ để phát triển Tây Nguyên: Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô đủ lớn

Ứng dụng hoa học và công nghệ để phát triển Tây Nguyên: Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô đủ lớn

KH&PT 1 liên quan Ứng dụng hoa học và công nghệ để phát triển Tây Nguyên: Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô đủ lớn

Phát triển nông nghiệp chưa chú trọng đến thị trường, chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia... là thực trạng đang diễn ra tại Đăk Nông và nhiều địa phương khác ở Tây Nguyên,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×