đại lộ đông tây

Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở: Nhiều hậu quả xấu khi vai trò thanh tra bị xem nhẹ

Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở: Nhiều hậu quả xấu khi vai trò thanh tra bị xem nhẹ

Thanh Tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở: Nhiều hậu quả xấu khi vai trò thanh tra bị xem nhẹ

Hoạt động thanh tra là một bộ phận hợp thành của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, là một trong ba yếu tố quyết định...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×