Thông báo bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: