Là một quốc gia đang phát triển, hơn 25 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, kinh tế phát triển Việt Nam chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng vẫn còn thấp. Vì thế, “xanh hóa” tăng trưởng chính là điều cần thiết, hiệu quả và hoàn toàn phù hợp với khả năng chi trả của Việt Nam.