Lối thoát nào khi người chồng hợp pháp của bạn bỏ đi biền biệt, không trở về?