(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC - HOSE) vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Cụ thể, do nguyên nhân khách quan và thực hiện chủ trương tách bạch chức năng điều hành của Hội đồng Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc VRC, 3 thành viên Hội đồng Quản trị viết đơn xin từ nhiệm gồm: ông Đinh Mạnh Hồng, ông Nguyễn Văn Lam, bà Đinh Thị Hiền.

Do một số nguyên nhân khách quan và bận việc riêng, hai thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn từ nhiệm: ông Lê Văn Toàn và bà Lại Thị Huệ.