Tổng giám đốc CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) cho biết năm 2011, Công ty phấn đấu đạt sản lượng vận tải 8 triệu tấn, doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án đóng mới tàu hàng rời 56.000 DWT tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (trong chương trình đóng mới 20 tàu đang đóng dở tại Vinashin). Cùng với việc bán một số tàu cũ, trọng tải nhỏ, Vosco cũng sẽ xem xét đầu tư thêm 1 tàu hàng khô cỡ 45.000 - 53.000 DWT hoặc 1 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 DWT vào cuối năm 2011 nếu thị trường tàu dầu sản phẩm phục hồi và giá tàu còn ở mức hợp lý. T.B