(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco5 thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo theo nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Vneco5 đã chấp thuận để ông Trần Thanh Bình thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc công ty theo đơn xin từ nhiệm.

Đồng thời, bầu bổ sung ông Ngô Thế Phước làm thành viên Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm ông Ngô Văn Bản giữ chức Phó giám đốc Công ty, ông Ngô Văn Bản đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty.