(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán VnDirect (mã chứng khoán: VND) báo cáo vể tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu trước đó.

Theo đó, tổng số cổ phiếu mà VND phát hành thành công trong đợt vừa qua là 54.999.000 cổ phiếu, trong đó có 39.999.160 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 14.999.509 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, 331 cổ phiếu lẻ được công ty mua làm cổ phiếu quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 549,9 tỷ đồng đã được VND cân đối sử dụng theo đúng mục đích phát hành. Cụ thể, VND đã phân bổ 200 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, 200 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, 154,99 tỷ đồng cho hoạt động phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới phân phối, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác và dự phòng cho các hoạt động kinh doanh. Thanh Loan