Sau soát xét, lãi sau thuế của VMC giảm 1,5 tỷ đồng, VIE tăng lỗ thêm 279 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Vimeco ( VMC ) công bố báo cáo bán niên hợp nhất có soát xét.

Theo đó lãi sau thuế của VMC 6 tháng đầu năm đạt 10,2 tỷ đồng, trong đó 9,5 tỷ đồng là lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ, giảm 1,5 tỷ đồng so với trước soát xét.

Nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi của giá vốn. Sau soát xét, giá vốn 6 tháng 2012 của VMC là 391 tỷ đồng, so với giá vốn trước soát xét là 389 tỷ đồng. Cụ thể thay đổi cơ cấu giá vốn như sau:

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ( VIE ) công bố báo cáo bán niên có soát xét.

Theo đó, VIE lỗ sau thuế 936 triệu đồng, tăng thêm 279 triệu đồng so với trước soát xét.

Tài sản cuối quý 2/2012 của VIE là 80,8 tỷ đồng, tăng 8,6 tỷ đồng so với trước soát xét. Trong đó, tài sản ngắn hạn được điều chỉnh tăng chủ yếu ở khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 2 tỷ đồng, ghi nhận tăng thêm khoản phải thu khác 4,1 tỷ đồng, trong đó có 3,2 tỷ đồng là các khoản chi hộ liên quan đến Hợp đồng ủy thác nhập khẩu.

Minh Thư

Theo TTVN/HNX