Ngày 14/7/2011, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp do bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Tỉnh đã chọn 22 xã điểm để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 các xã này đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời, phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên và các sở, ngành, các huyện theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 19 tiêu chí trên. Công tác đào tạo, tập huấn, tham quan học tập được chú trọng. Các sở, ban, ngành tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nhiều nội dung thiết thực và phân công nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình xây dựng đã được triển khai để xã sớm đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Việc lập đề án xây dựng xã nông thôn mới đang được tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, các công tác tổ chức tuyên truyền, xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội cũng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2011, toàn tỉnh đã có 36 xã đã được phê duyệt đề án (chiếm 40%), 42 xã đang trình huyện phê duyệt hoặc đang điều chỉnh theo đóng góp của tỉnh, huyện (chiếm 47%). 11 xã còn lại đang trong quá trình soạn thảo (chiếm 12%), có 3 xã trong danh sách đã hoàn thành xong bước lập quy hoạch lập đợt 1 và đang trình phê duyệt. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã – nhất là xã điểm và giải pháp thực hiện các tiêu chí theo quy định – đặc biệt là các tiêu chí về môi trường, giao thông… Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các cấp cần tập trung thực hiện tốt 4 nguyên tắc về xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng đóng vai trò chỉ đạo và nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư. Các sở, ban, ngành tỉnh – huyện cần tiếp tục củng cố, ổn định Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; quản lý tốt chương trình xây dựng nông thôn mới và tăng cường tập huấn cho cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở về phương pháp xây dựng đề án nông thôn mới. Đồng chí lưu ý, quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phải gắn với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.