CTCP Vinacaphe Biên Hòa thông báo xin rút rút lại hồ sơ niêm yết với nội dung đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: VINACAPHE Biên Hòa: Xin rút lại hồ sơ niêm yết