Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và người liên quan để thực hiện Dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng về nguyên tắc với đề nghị của NHNN Việt Nam về việc NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và người liên quan để thực hiện Dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu.

Thủ tướng Chính phủ giao Thống đốc NHNN Việt Nam căn cứ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của VietinBank xác định, phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụng vượt giới hạn, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mục đích.

Đồng thời chỉ đạo VietinBank chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thời Báo Ngân Hàng

VietinBank được cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có cho Dự án mỏ than Nam Mẫu

10 3224 56 reviews

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và người liên quan để thực hiện Dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu.