Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, kết quả điều tra bước đầu đã được công bố.