Những trở ngại do công tác giải phóng mặt bằng đã trói tay các nhà thầu và kéo lùi tiến độ thi công nhiều tháng.