Chánh văn phòng UBATGTQG cho biết: Để tránh tình trạng, người được phát MBH sử dụng không đúng mục đích như đem đi… bán, Ban ATGT các tỉnh phải tích cực tuyên truyền vận động người dân và có các điều khoản ràng buộc trong bản cam kết.