Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:

Tài liệu đính kèm: TTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn