(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH ASCO Việt Nam (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) hỏi: Cá nhân có thu nhập duy nhất tại cơ quan chi trả nhưng làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm có được ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Giải đáp vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, theo tại Điểm 4.2 Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 4 vào mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán qua đơn vị chi trả thu nhập.

Tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo mẫu 04-2/TNCN để cá nhân có nhu cầu ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thay. Tại mẫu này, cá nhân cam kết có thu nhập ở nơi khác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 11/2/2010, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 486TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 trong đó hướng dẫn cụ thể cá nhân chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 1 tổ chức trả thu nhập thì có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế trả lời, cá nhân chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 1 tổ chức trả thu nhập, trường hợp thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm mà có cam kết thu nhập tại 1 nơi duy nhất và có ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế thay cho cá nhân thì tổ chức trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân.

Ban Bạn đọc