UBND TPHCM vừa chỉ thị các sở, ban ngành UBND quận huyện, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TP triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP 5 năm 2016 – 2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt từ 9,5% - 10%/năm.

TPHCM phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm

Theo kế hoạch, đến năm 2020, TP phấn đấu GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ 8.430 - 8.822 USD; không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm.

TP chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm từ 39,19% - 41,07% và nông nghiệp chiếm từ 0,74% - 0,78%...

Đỗ Loan