Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức yêu cầu các công ty kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố chỉ được phép huy động vốn sau khi đã có thiết kế nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thành phần móng theo đúng tinh thần của Điều 39 của Luật Nhà ở.