Phe đối lập đang có âm mưu vu cáo Chính phủ dính líu tới các đường dây buôn bán ma túy