13/10 là ngày GDKHQ CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS) tiến hành chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%.

Theo đó, ngày GDKHQ là ngày 13/10/2010 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/10/2010. TMS dự kiến phát hành 3.303.121 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% (tương đương 4:1), tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 4 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới. Đồng thời, TMS cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 15/10 nói trên để tiến hành họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điểu chỉnh kế hoạch SXKD cho năm tài chính từ ngày 1/4/2010 đến 31/3/2011. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/10/2010 đến 15/11/2010. H.Vân HOSE