ND - Đã từ lâu, người dân Chư Sê đã hình dung ra một loại cây hàng hóa mang lại lợi nhuận và sau này không ngờ còn mang lại lợi ích cho nước nhà. Nhiều người trong số họ đã trở thành tỷ phú, trong đó có cả Chủ tịch huyện- Nguyễn Dũng, có công lớn đưa cây tiêu ra thế giới. Thế giới kính phục, và anh sẽ là Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế.