Về Nghị quyết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Hội nghị Trung ương 5 đã xác định rõ một cách nhìn toàn diện, sâu sắc về mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát mà lâu nay, theo thói quen và quan niệm cũ, vẫn dừng lại ở một số nội dung hạn hẹp...