Trong năm qua, tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị trong Hiệp hội Văn hóa Du lịch Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, từng bước cải thiện đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nhiều đơn vị đã đạt được lợi nhuận cao, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thời gian tới, quá trình hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới vừa là cơ hội, vừa là thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp. Do vậy, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi sắp xếp lại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng và phát triển thương hiệu văn hóa du lịch Công đoàn. Thực hiện tốt nội dung thỏa thuận hợp tác ngày 24.9.2016 giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Nhân ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2016, chuẩn bị vững chắc các hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị thành viên Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam năm 2017. Chúc các doanh nghiệp dành nhiều thắng lợi!

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Trần Thanh Hải