Qua thực tế 2 năm thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo tại cơ sở và cấp quận tại TP Hồ Chí Minh, bước đầu cho thấy đây là mô hình quản lý phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản bộ máy... Dư luận nhân dân và cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ việc tiếp tục duy trì mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại phường, xã, thị trấn và các quận.

TP Hồ Chí Minh đã chọn 67 phường, xã, thị trấn và 4 quận thực hiện thí điểm việc nhất thể hóa này. Theo nhận định của Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc thực hiện này đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Tại các nơi này, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nhanh, bộ máy tinh gọn hơn; các nghị quyết, chương trình công tác của đảng ủy được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc được tập trung, nhất quán. Đảng ủy các phường, xã, thị trấn đã tiến hành bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực hiện mô hình nhất thể hóa và đặc điểm của từng đơn vị. Quá trình thực hiện thí điểm nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được tôn trọng nên chưa nảy sinh biểu hiện độc đoán chuyên quyền. Với mô hình này, vai trò của phó bí thư đảng ủy và phó chủ tịch UBND phát huy nhiều hơn, nâng cao trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ thể hiện tốt năng lực, uy tín, một số cán bộ trẻ có bước trưởng thành nhanh. Kết quả đại hội cơ sở vừa qua cho thấy hầu hết bí thư đồng thời là chủ tịch UBND được đại hội tín nhiệm cao (từ 85% - 100%). Tại hầu hết các đơn vị thực hiện thí điểm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng các phong trào quần chúng được nâng lên. Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc việc chọn đơn vị thí điểm, bố trí nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt, quan tâm bố trí các phó bí thư cấp ủy và phó chủ tịch UBND có năng lực, trình độ; phải xây dựng thật tốt quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... Thành phố cũng đang triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn như: Đội ngũ cán bộ tại một số phường, xã thực hiện thí điểm chưa thật sự đồng đều về năng lực; khối lượng công việc của phường, xã, thị trấn quá lớn, các đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch phải làm việc với cường độ cao dễ dẫn đến sự vụ, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, kiểm tra công việc; còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ chưa đủ mạnh... Cũng có ý kiến chưa thật sự yên tâm nếu triển khai đại trà mô hình này vì rất dễ dẫn đến tệ độc đoán, chuyên quyền... Thành phố cũng kiến nghị với Trung ương tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND nhưng chưa nên triển khai đại trà. Mặt khác cần thể chế hóa chức năng giám sát của ủy ban mặt trận và các đoàn thể cùng cấp đối với UBND; ban hành quy định thống nhất về tiêu chuẩn của đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch UBND.../.