QĐND - Ngày 16-6, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Theo đó, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, đặt trụ sở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là trường đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17-4-2009 và Quyết định số 7/2009/QĐ-TTg ngày 15-1-2009 về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh. Bạch Hải Bình