Câu hỏi 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) tiến hành từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 10 năm 2010, có 449 đại biểu tham dự. Đại hội vinh dự đón tiếp Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dự và phát biểu chỉ đạo; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận – đoàn thể Trung ương, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và khách mời đã đến dự Đại hội. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX diễn ra với tinh thần tiến công cách mạng; đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy thành quả của chặng đường 35 năm xây dựng và bảo vệ thành phố với những thành tựu to lớn, cơ bản và toàn diện; mở ra một giai đoạn mới xây dựng Thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước và có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á. Kết quả của Đại hội là sự tiếp thu nghiêm túc, phản ánh ý chí, nguyện vọng của đồng bào, đồng chí về việc tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố trong giai đoạn mới. Câu hỏi 2: Đại hội đã đạt kết quả ra sao? Trả lời: Đại hội đã tập trung kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII trong 5 năm qua, đánh giá đúng đắn những biến đổi trên địa bàn thành phố; đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2015; thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX gồm 69 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo; đồng thời bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gồm 30 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thành công theo yêu cầu đã đặt ra, góp phần tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Câu hỏi 3: Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII (2005 – 2010) đã đạt được thành tựu như thế nào? Trả lời: Thành phố đã đạt thành tựu quan trọng và khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII đề ra, đó là: 1)– Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao; kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể được củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong nền kinh tế thị trường; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nâng tỉ trọng dịch vụ cao cấp, giảm dần tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, phát triển nông nghiệp đô thị. - Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. - Hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được tăng cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố. - Khoa học – công nghệ, văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế có bước phát triển tích cực; chương trình xây dựng nguồn nhân lực được đẩy mạnh. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới góp phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. - An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực; vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. 2) Các chỉ tiêu cơ bản do Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đề ra đã đạt được cụ thể như sau: * Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 11%- tuy thấp hơn chỉ tiêu đề ra (12%) nhưng là mức tăng cao so với bối cảnh chung. * Công nghiệp – xây dựng tăng 10,1%/năm; dịch vụ 12,2%/năm; nông nghiệp 5,0%/năm. Tạo nên cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiệu quả: dịch vụ 54,5% - công nghiệp 44,3% - nông nghiệp 1,2% • Xuất khẩu (trừ dầu thô) tăng bình quân hàng năm 15,7% vượt kế hoạch (15%) • Tổng vốn đầu tư xã hội gấp 3 lần giai đoạn 2001 – 2005, tăng bình quân 24,6%/ năm. • Tổng số việc làm mới được tạo ra 117.700; giải quyết việc làm mới cho 80% lao động mất việc do suy giảm kinh tế. • Đã hoàn thành phổ cập bậc trung học vào năm 2008. • Tỷ lệ lao động qua đào tạo dạy nghề đạt chỉ tiêu 55%. • Năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005 (1.660 USD). • Đã hoàn thành xóa hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 (cả nội thành và ngoại thành) đến cuối tháng 6/2010 giảm còn 7,12%. • Tốc độ tăng dân số tự nhiên đạt chỉ tiêu đề ra là 1,037%. • Số bác sĩ trên vạn dân đạt 12,2; số giường bệnh/vạn dân đạt 42,2%. 3/ Nguyên nhân đạt được những thành tựu là do: - Thắng lợi của đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội; sự quản lý, điều hành năng động của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đối với thành phố. - Truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Thành phố; tiềm năng kinh tế và kinh nghiệm quản lý của thành phố trong những năm đổi mới. - Sự nỗ lực phấn đấu cao của các ấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố. Câu hỏi 4: Bên cạnh những thành tựu, Thành phố còn những tồn tại, yếu kém gì cần phải khắc phục? Trả lời: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thành phố và cả nước, Đại hội đã nghiêm khắc xem xét những yếu kém, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, từ đó chỉ ra như sau: 1. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. 2. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân, cản trở mục tiêu tăng trưởng. 3. Chất lượng giáo dục – đào tạo và nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học và công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; một số vấn đề văn hóa – xã hội bức xúc chậm được khắc phục. 4. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách tư pháp còn hạn chế, chưa đồng bộ. 5. Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Câu hỏi 5: Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hoạt động thực tiễn 5 năm qua của Đảng bộ thành phố như thế nào? Trả lời: Đại hội khẳng định những bài học đã tổng kết từ các Đại hội trước vẫn còn nguyên giá trị, lần này nhấn mạnh các bài học thực tiễn sau đây: Một là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, phần đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba là, chăm lo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Bốn là, nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố đối với cả nước về yêu cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Năm là, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; phải luôn nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong điều kiện có nhiều khó khăn phức tạp. Câu hỏi 6: Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của Thành phố trong 5 năm 2010-2015 như thế nào? Trả lời: Nhằm phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, từ nay đến năm 2015 và phấn đấu đến năm 2020, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững, với mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Câu hỏi 7: Đại hội đề ra những nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố trong 5 năm 2010-2015 là gì? Trả lời: Hệ thống nhiệm vụ trên các lĩnh vực được Đại hội xác định là: - Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế: Nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sau: + Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12%. + Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm. + Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm. + Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm. + Cơ cấu kinh tế năm 2015 (% trong GDP): Dịch vụ 57%; công nghiệp 42%; nông nghiệp 01%. + Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn Thành phố đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. - Phát triển đô thị bền vững: Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch-kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với quy hoạch, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sau: + Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong 5 năm đạt 39 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân 17m2/người. + Đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. + Đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. + Đến cuối năm 2015, hoàn thành xây dựng 25 xã nông thôn mới. - Phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội: Đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học-công nghệ, phát huy sự năng động, sáng tạo của lực lượng trí thức, tạo sự gắn kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất-kinh doanh, đồng thời thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: + Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%. + Hàng năm tạo việc làm mới trên 120,000 người + Đến cuối năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân trên đầu người đạt 4,800USD. + Đến cuối năm 2015, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc. + Đến cuối năm 2015, đạt tỉ lệ 15 bác sĩ/10,000 dân. + Tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành (còn dưới 2%). + Bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại kinh tế, văn hóa, xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trên, Đại hội xác định phải ra sức tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá: 1/ Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 2/ Chương trình cải cách hành chính. 3/ Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố. 4/ Chương trình giảm ùn tắc giao thông. 5/ Chương trình giảm ngập nước. 6/ Chương trình giảm ô nhiễm môi trường. Câu hỏi 8: Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị thành phố được Đại hội đề ra như thế nào? Trả lời: Đại hội xem đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, cả trước mắt và lâu dài, với các nội dung cơ bản như sau: 1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. - Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. - Đẩy mạnh Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. - Đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức đảng cấp trên cơ sở; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hàng năm có 75% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. - Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong Đảng bộ. 2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền. - Phát huy vai trò Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã; thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, với trọng tâm thực hiện đồng bộ 4 lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ- công chức- viên chức và tài chính công. - Tiếp tục xã hội hóa các dịch vụ hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, nhà đất, xây dựng, thi hành án dân sự… - Tập trung thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu; hoàn thiện cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực có khả năng nảy sinh tham nhũng. 3. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh. - Nhiệm vụ chung là chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội của thành phố nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước. Đề cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác vận động nhân dân, về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức đảng và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội mở rộng khối đoàn kết toàn dân; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh ; nâng cao trình độ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân; xây dựng đội ngũ trí thức ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; chăm lo xây dựng thế hệ trẻ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đề cao vai trò người phụ nữ trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; trong giáo dục truyền thống , lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; chăm sóc người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy tiềm năng, thế mạnh của doanh nhân; thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng đối với đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo và kiều bào tích cực tham gia xây dựng thành phố và đất nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, đề ra Nghị quyết cho giai đoạn cách mạng sắp tới; với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cầu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững”. Với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, ra sức phát triển Thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý- Thành phố anh hùng. Tháng 10 năm 2010