quân khu 7

Tiếp nối truyền thống, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Tiếp nối truyền thống, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

QĐND Tiếp nối truyền thống, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận (CTDV) qua các thời kỳ cách mạng, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, trong chiến...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×