dự thảo

Đang lấy ý kiến về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Đang lấy ý kiến về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Bnews 5 đăng lại Đang lấy ý kiến về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Nguyên tắc trao đổi dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử là dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử trao đổi dưới dạng XML và có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý tương đương như con...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×