(CafeF) - Thời gian mua từ 25/02/2009 đến ngày 25/05/2009. Mục đích mua để đầu tư.