SanOTC- 20/2/2009 HSBC đưa ra báo cáo Nội tình châu Á ( Asia Insight), trong bản bản báo cáo thứ 75 này, HSBC giữ nguyên quan điểm khuyến nghị đầu tư.... Bình luận - Phân tích