Công ty Điện lực Sóc Trăng cho biết, trong tháng 11 này sẽ hoàn thành giai đoạn 2 Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer”, nâng tỷ lệ số hộ đồng bào dân tộc Khmer có điện lên 98,1%.

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã đầu tư 212 tỷ đồng xây dựng 141,6km đường dây trung thế; 440,6km đường dây hạ thế; 215 trạm biếp áp với tổng số hộ sẽ được cấp điện là 16.784 hộ, trong đó có 13.427 hộ dân tộc Khmer. Tính đến nay, công ty đã hoàn thành được trên 90% khối lượng công việc. Sau khi dự án hoàn thành sẽ nâng số hộ có điện trên toàn tỉnh lên 321.162 hộ, đạt 98,8%. Trong đó, số hộ Khmer có điện là 94.570 hộ, đạt 98,1%.