Trong 6 tháng đầu năm 2011, thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp Nghệ An đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ sau:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2011 (66 Quyết định, 17 Chỉ thị). Ở cấp huyện và xã: nhiều Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp đã tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng Chương trình ban hành văn bản QPPL, tạo sự chủ động hơn trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Báo cáo công tác xây dựng văn bản 6 tháng đầu năm 2011 (31/63 văn bản trong chương trình, 17/47 văn bản ngoài chương trình được ban hành). Ngành đã tích cực phối hợp với các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo để góp ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL, các chương trình, đề án trình HĐND, UBND cùng cấp xem xét, ban hành. Sở Tư pháp đã tham gia góp ý 06 dự thảo văn bản Trung ương, 77 dự thảo văn bản của tỉnh, thẩm định 80 lượt dự thảo văn bản của tỉnh. Chất lượng thẩm định nhìn chung được nâng cao, hầu hết các ý kiến thẩm định đều được cơ quan soạn thảo, ban hành tiếp thu.

Tham mưu báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản QPPL cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007-2010, xây dựng Đề án giai đoạn 2011 - 2015; Trình UBND tỉnh Kế hoạch rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành đang còn hiệu lực đến ngày 30/6/2011.

Ngoài ra, Sở tham gia tư vấn pháp luật bằng các hình thức văn bản, tham gia các đoàn công tác như: Dự án giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế tại huyện Quỳ Châu; Tổ giúp việc giải phóng mặt bằng dự án trồng cây cao su ở Anh Sơn, Thanh Chương... Báo cáo 5 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL phục vụ cho công tác giám sát của UBTVQH, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị tài liệu phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh.

2. Công tác kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật

Về công tác kiểm tra văn bản QPPL: Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL năm 2011. Tự kiểm tra 31 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra 183 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến; qua kiểm tra đã phát hiện 06 văn bản có nội dung trái pháp luật và 60 văn bản sai sót về thể thức. Phòng Tư pháp cấp huyện cũng chú trọng thực hiện kiểm tra công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp xã; đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra.

Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, cụ thể cho hoạt động kiểm tra trên địa bàn tỉnh, Sở đã tập trung soạn thảo 03 dự thảo văn bản là Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; Đề án nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

Về công tác theo dõi thi hành pháp luật: Xây dựng Kế hoạch năm 2011 trình UBND tỉnh; tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại các huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa; ban hành Công văn hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã tham mưu tốt việc tổng kết công tác PBGDPL năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011; sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án của tỉnh, Trung ương: Đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (ban hành Kế hoạch năm 2011; dự trù và xin kinh phí tổ chức thực hiện); Đề án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nhân lực trong công tác PBGDPL (xây dựng Chương trình của Ban Chỉ đạo; dự trù và xin kinh phí năm 2011); Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 (xây dựng dự thảo); Đề án tăng cường PBGDPL cho thanh thiếu niên (tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 05/4/2011 về Kế hoạch năm 2011). Tích cực tuyên truyền phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 (tham mưu ban hành Kế hoạch tập huấn các văn bản pháp luật về bầu cử).

Thực hiện Ngày Pháp luật: Triển khai có chất lượng Ngày Pháp luật hàng tháng tại cơ quan; tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn đôn đốc các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện “Ngày pháp luật”.

Tham mưu ban hành Kế hoạch số 70/KH-HĐ về phát hành tập san năm 2011; phát hành 4 số tập san chuyên đề về: Triển khai công tác tư pháp và Luật LLTP; chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Con nuôi, Pháp luật về Dân số gia đình và trẻ em, Giao thông... Ngoài ra, còn tích cực thực hiện nhiệm vụ thành viên Tiểu ban pháp luật giao thông tỉnh như: Báo cáo tổng kết năm 2010; xây dựng kế hoạch công tác năm 2011; Phối hợp UBMT Tổ quốc tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2011. Hướng dẫn UBND các cấp rà soát, bổ sung TSPL tại địa phương, đơn vị. Tham mưu tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi lần thứ 3.

Công tác Trợ giúp pháp lý (TGPL): Tham mưu tổng kết 04 năm thực hiện Đề án về TGPL giai đoạn 2007 - 2010. Đã thụ lý 1010 vụ việc, trong đó 879 vụ việc tư vấn, 93 vụ việc tham gia tố tụng, 07 vụ việc xác minh kiến nghị và 10 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, 12 vụ việc hòa giải và 16 vụ việc theo hình thức khác. Tổ chức TGPL lưu động tại 04 bản thuộc huyện Quế Phong, tuyên truyền cho gần 300 người và TGPL cá biệt 76 vụ việc. Chất lượng TGPL đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Tư pháp. So với cùng kỳ năm 2010, số lượng vụ việc TGPL có giảm; vụ việc đã hoàn thành được thẩm định chặt chẽ và thanh quyết toán kịp thời.

Đã thực hiện tốt việc phối hợp trong TGPL, cụ thể là đã tổng kết hoạt động phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2011, Tiếp tục ký kết Hợp đồng tư vấn qua tổng đài 1080 với Trung tâm viễn thông thành phố Vinh để tư vấn pháp luật cho mọi người dân có nhu cầu. Phục vụ kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Cục TGPL; Khảo sát về bồi thường thiệt hại trong hoạt động TGPL.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được triển khai toàn diện, đi vào nề nếp ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Ở cấp tỉnh, đã đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 99 trường hợp, trong đó: đăng ký kết hôn 50 trường hợp; ghi chú kết hôn 49 trường hợp; đăng ký khai sinh 04 trường hợp; 01 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; ghi chú ly hôn 04 hồ sơ. Làm tốt công tác giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ, xác minh hộ tịch theo yêu cầu. Thống kê số lượng biểu mẫu hộ tịch và cấp 04 loại không thu tiền theo quy định. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Về cấp phiếu lý lịch tư pháp: Tiếp nhận 1061 hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đã cấp 2103 Phiếu lý lịch tư pháp; đảm bảo đúng thời gian, tính chính xác.

Công tác Bổ trợ tư pháp : Quản lý nhà nước về công tác luật sư, phối hợp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xây dựng đề án “Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2020”; cấp giấy đăng ký hoạt động thành lập thêm 02 văn phòng luật sư, nâng tổng số lên 19 văn phòng Luật sư, 2 công ty Luật với 53 luật sư. Quản lý nhà nước về giám định tư pháp: Đã trình ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Chỉ đạo Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh hoàn thiện tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động. Quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh thành lập thêm 02 văn phòng công chứng, nâng tổng số 21 tổ chức hành nghề Công chứng với 29 công chứng viên. Kết quả nghiệp vụ công chứng Nhà nước: Phòng Công chứng số I: Chứng nhận 2.000.000 vụ việc; thu lệ phí được khoảng 1.231.000.000 đồng. Phòng Công chứng số II: Chứng nhận 787 vụ việc; thu lệ phí 150.000.000 đ;

Về hoạt động bán đấu giá tài sản: Trình UBDN tỉnh Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở đã ký kết 57 hợp đồng trị giá 29,007 tỷ đồng. Tổ chức bán đấu giá 44 hợp đồng, trị giá gần 6,018 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công tác Thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng: Tham gia tiếp dân tại UBND tỉnh 308 lượt người; tiếp dân tại cơ quan Sở 07 lượt người, phản ánh 6 vụ việc (trong đó 4 vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở). Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng 09 trường hợp (trong đó 1 trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở). Đã thụ lý 23 đơn (trong đó đơn thuộc thẩm quyền 3). Tích cực tham gia các đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh theo yêu cầu (31 đoàn), trong đó chủ trì giải quyết 01 đoàn; Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của 04 Văn phòng Công chứng. Kiểm tra 20 Văn phòng Luật sư và công tác tư pháp tại 02 huyện Con Cuông và huyện Tương Dương. Tham gia tư vấn 20 trường hợp đưa vào cơ sở giáo dục của tỉnh.

Công tác tổ chức, cán bộ: Tuyển dụng thêm 06 công chức cho cơ quan Sở; thực hiện các thủ tục giới thiệu 02 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 ; xin chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc Sở. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi, bố trí vị trí công tác năm 2011 (5 người). Thực hiện bổ sung quỹ lương 2011. Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2012, Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tư pháp cấp xã năm 2011, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BTP ngày 31/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc Tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Lập hồ sơ thi tuyển công chức vào cơ quan Sở, cử 01 người đi học QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, 01 người thi nâng ngạch chuyên viên chính, thông báo 01 người đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định.

Công tác tổng hợp, thi đua:Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, Ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 ngay từ tháng 01/2011. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 của Bộ Tư pháp. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đăng ký giao ước thi đua Khối các cơ quan Tư pháp - THADS các tỉnh, thành phố Khu vực Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên. Tổ chức đăng ký giao ước thi đua trong Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang của tỉnh; sơ kết công tác chuyên môn và công tác thi đua quý I, quý II kịp thời. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thành công lần thứ XI của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, Kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc. Tổng hợp báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2011, phục vụ kiểm tra công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2011 của Đoàn Kiểm tra Bộ Tư pháp../

Quế Anh – Sở Tư pháp