Đó là "sáng kiến" của một thanh niên 28 tuổi ở làng Pietrosita (Romania). Không chỉ nuôi thú dữ, anh ta còn thả rông 2 con nai, 1 con hươu và 2 con công trong vườn nhà mình.