GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu gửi hướng dẫn viết sáng kiến tới các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở.

So GD&DT Lai Chau: Luu y viet sang kien kinh nghiem - Anh 1

Trong hướng dẫn lưu tiêu đề sáng kiến không được trùng lặp với các sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh đã được công nhận; ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm với đối tượng nghiên cứu.

Nội dung sáng kiến gắn với công việc được phân công phụ trách, viết dựa trên cơ sở các giải pháp đã triển khai, áp dụng tại đơn vị/địa bàn đem lại hiệu quả trong công việc.

Nội dung bản thuyết minh cần thể hiện đầy đủ thông tin, đảm bảo tính chính xác, khoa học, có số liệu minh chứng. Các giải pháp mô tả đảm bảo tính lôgic, cô đọng, tránh sơ sài không nêu được bản chất của giải pháp.

Sáng kiến được soạn thảo trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14; lề trái 3cm; lề phải 2cm; lề trên 2cm, lề dưới 2cm; khoảng cách giữa các dòng 1,5 lines. Không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp, đóng quyển, số trang được ghi ở giữa phía dưới trang.

Thời gian tiếp nhận sáng kiến trước ngày 20/4 hàng năm; nơi nhận là Phòng Công nghệ Thông tin - Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai văn bản văn hướng dẫn sáng kiến tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân công cán bộ giáo viên đã có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh (nếu có), cấp cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên, nhân viên chưa có sáng kiến.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các phòng ban tham mưu UBND tổ chức đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở đảm bảo thời gian nộp sáng kiến về Sở GD&ĐT…