CTCP Đầu tư Thương mại SMC công bố biên bản đấu giá cổ phần phát hành thêm như sau:

Tài liệu đính kèm: SMC: Biên bản đấu giá cổ phần phát hành thêm