Công ty đã đầu tư 40 tỷ đồng vào thủy điện Nậm Khánh và còn 11,7 tỷ đồng chưa giải ngân cho dự án này được bổ sung vào vốn lưu động.

CTCP Sông Đà 9, mã SD9 báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 292,5 tỷ đồng.

Công ty đã phát hành thành công 14,25 triệu cổ phiếu với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là hơn 144 tỷ đồng.

SD9 đã sử dụng số tiền trên để đầu tư vào CTCP thủy điện Nậm Mu 38,56 tỷ đồng, đầu tư 7,9 tỷ đồng vào CTCP sông Đà 901. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư hơn 40 tỷ đồng vào công trình thủy điện Nậm Khánh

Vốn lưu động được bổ sung thêm 57,3 tỷ đồng, trong đó có 11,7 tỷ đồng từ nguồn chưa giải ngân cho dự án Nậm Khánh và 18,7 tỷ đồng chưa góp vốn vào CTCP Sông Đà 909 và CTCP sông Đà 1. Sau khi 2 công ty này thực hiện tăng vốn thì SD9 sẽ sử dụng để góp vốn theo tỷ lệ.

9 tháng đầu năm, công ty mẹ SD9 đạt 388,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, giảm 50% so với 9 tháng năm 2010.

Nguồn DVT.vn