Theo dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng duyệt phim quốc gia, phim sẽ được chia hai loại: dưới và trên 16 tuổi.