Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh – Ree Corp (HoSE: REE):

* File đính kèm