(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước… về phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ các chương trình, dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Theo đó, các chương trình mục tiêu không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công gồm: các chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định có thời gian thực hiện đến hết năm 2020, đang triển khai trong giai đoạn 2011-2015, tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020, không thay đổi mục tiêu, nội dung, phạm vi và tổng mức đầu tư; các chương trình mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước ngày 1/1/2015, trong đó quy định cụ thể mục tiêu, nội dung, phạm vi, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và mức vốn bố trí cụ thể trong giai đoạn 2016-2020…

Về dự án đầu tư công, các dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công gồm: các dự án dở dang đã được bố trí vốn đầu tư công từ kế hoạch năm 2015 trở về trước, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền; các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục theo quy định tại Quyết định 71/2010/QĐ-TTg …

Các chương trình, dự án đầu tư công (trừ các chương trình, dự án quy định trên) đều phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án có sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, viện trợ phi dự án có sử dụng vốn vay ODA; các chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản ODA viện trợ không hoàn lại có quy mô vốn tài trợ tương đương từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên; viện trợ mua sắm hàng hóa thuộc diện quản lý của Nhà nước.

Các bộ, ngành và địa phương quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án không thuộc đối tượng quy định nêu trên và theo phân cấp thẩm quyền của Luật Đầu tư công.

Về thời hạn phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, đối với các dự án khởi công mới, dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 31/10/2015.

Các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại của các bộ, ngành và địa phương phải gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định.

Lan Phương