Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Quy chuan ky thuat quoc gia moi trong linh vuc chan nuoi - Anh 1

Thông tư này đi kèm 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm (ký hiệu: QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2017, thay thế Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 23/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/6/2012 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN-PTNT.

Cũng theo thông tư này, các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TTBNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trước thời hạn Thông tư này có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Sở NN-PTNT ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.