Diễn biến giá cổ phiếu TCS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thuần trong quý 3 đạt 602 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là hơn 651 tỷ đồng, lợi nhuận lỗ gần 49 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này đạt 96 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,3 tỷ đồng, chi phí tài chính là hưon 35 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 35,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng là hơn 20 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là hơn 33,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -130,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này đạt hơn 23 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế -130,2 tỷ đồng, cũng kỳ năm trước, chỉ tiêu này đạt 23,2 tỷ đồng, EPS trong quý 3 -13.021 đồng, cùng kỳ đạt 2.019 đồng.

Kết thúc 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của TCS đạt 2.184,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lỗ lần lượt 79,3 tỷ và 84,4 tỷ đồng, EPS -8.449 đồng.

TCS cho biết, lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 3/2011 của công ty giảm -153,464 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2010 (23,2 tỷ đồng) là do chi phí tài chính quý 3/2011 tăng 25,8 tỷ đồng do lãi suất ngân hàng tăng so với năm 2010.

Mặt khác, giá nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng so với kế hoạch mà Vinacomin chưa thanh toán bù hết cho công ty. Khoản chi phí này tương đương 114,3 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 3 của công ty lỗ 130,2 tỷ đồng.

Bước vào quý 4, điều kiện sản xuất thuận lợi, Vinacomin thanh toán đủ chi phí, TCS đảm bảo lợi nhuận kế toán trước thuế theo kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.

Năm 2011, TCS dự kiến doanh thu đạt 2.698 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng; cổ tức 15%.