Qua các bức ảnh thuở bé của các thành viên Twice xinh đẹp, bạn có thể nhận ra được mấy người? Hãy thử nhé!

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 1

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 2

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 3

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 4

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 5

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 6

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 7

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 8

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 9

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 10

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 11

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 12

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 13

Quiz: Soi anh thuo be nhan dang thanh vien nhom Twice - Anh 14

Mộc Trà