Thanh tra thị xã Quảng Yên cho biết, từ đầu năm đến nay đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 1 cuộc kiểm tra rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra trong các năm 2012 - 2015 và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 2 đơn vị.

Qua thanh tra, đã phát hiện gần 800 triệu đồng sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 232 triệu đồng, loại khỏi quyết toán hơn 567 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đã tiếp 419 lượt người với 324 vụ việc, trong đó, có 4 đoàn đông người. Đến nay, thị xã đã giải quyết xong 297 vụ việc, đang trong thời gian xem xét giải quyết 27 vụ việc.

Cùng kỳ, thị xã Quảng Yên đã phát sinh 221 đơn thư cần được xem xét giải quyết. Trong đó, có 174 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp thị xã, 47 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường. Đến nay, đã giải quyết 194 vụ việc, còn 27 vụ việc đang được các cơ quan thụ lý.

Đến cuối năm, Thanh tra thị xã Quảng Yên sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất;đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của các cấp có thẩm quyền...

Trọng Tài