Năm 2016, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 6.430 lượt công dân, với 4353 vụ việc; có 138 lượt đoàn đông người, giảm 63 lượt so với cùng kỳ, với 107 vụ việc.

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận xử lý là 4.686 đơn, giảm 59% so với cùng kỳ.

Qua phân loại, có 527 vụ việc KN (118 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), 46 vụ việc TC (1 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp.

Đến nay, đã giải quyết xong 376 vụ việc KN, đạt 71,3%; 35 vụ việc TC, đạt 76%.

Qua công tác giải quyết KN, TC đã kiến nghị trả lại cho công dân hơn 5,3 tỷ đồng.

Trọng Tài